Dự báo mùa khô 2017-2018 ở Tây Nguyên và một số giải pháp phòng chống

14/2,082