Đốt lửa thâu đêm tìm 2 học sinh đuối nước ở biển Thiên Cầm