Đốt "chân dài", "osin" cho người âm: Cuồng tín, mê muội và tham lam