Đồng ý thoát y chỉ để lấy iPhone X, sinh viên sư phạm bị nhà trường đuổi học