Đóng điện ĐZ 220kV NMTĐ Đồng Nai 5 - Đắk Nông

130/0,779