Dọn cỏ cơ quan, cán bộ xã bị máy phát cỏ cắt gần lìa tay