Đối tượng "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" mong muốn làm lại cuộc đời