Đối tượng cứa cổ nữ chủ tiệm cắt tóc ở Thái Nguyên sa lưới