Đổi mới giáo dục: Chi 12.000 tỷ để đào tạo 9.000 tiến sỹ