Độc chiêu né điện giá cao, tiết lộ từ chính người EVN