Đoạt mạng người ở đám ma vì mượn điện thoại không được

20/0,304