Đoạt mạng hàng xóm vì cái đuôi bò, lĩnh án chung thân

14/0,743