Đỗ xe ngoài đường bất ngờ bị "hố tử thần" nuốt luôn một bánh xe