Đồ ăn sắp ra bãi rác lên bàn tiệc cưới: 25 triệu đại tiệc cho 150 khách