Điều tra vụ cựu phó TGĐ một tập đoàn qua đời vì tai nạn