Điều tra lại vụ nguyên trưởng công an huyện "ăn chặn" trầm kỳ