Điều gì sẽ xảy ra nếu Luật Thuế tài sản được áp dụng?