Diễn viên xiếc thủng thực quản khi nuốt kiếm dài 50 cm