Điểm thi bất thường, Phó Chủ tịch Hòa Bình: "Tôi chưa thể nói được trách nhiệm là của ai"