Địa phương đầu tiên thí điểm chuyển giao các dịch vụ công qua hệ thống bưu điện