Đi tìm sự thật về người dùng thuật thôi miên cướp tài sản