Đi tay không đến cơ quan nhà nước làm "sổ đỏ", tại sao không?