Đi chơi qua đêm nhà bạn cũng phải đăng ký tạm trú?