Dệt may cần 'tăng tốc' để cán đích 35 tỷ USD

12/1,743