Đến tháng 7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 90.000 đồng