Đến quá gần voi để chụp ảnh, người đàn ông bị giẫm chết