Đề xuất thí điểm cán bộ làm việc ở nhà, tuần đến cơ quan 1-2 lần