Để sống sót trong tai nạn máy bay, hãy bắt đầu với thứ bạn mặc trên người