Đề nghị giảm các loại phụ cấp, nâng lương cho công chức