Đề nghị Ấn Độ bãi bỏ việc tạm dừng nhập khẩu một số mặt hàng