Để lại xe máy trên cầu rồi gieo mình xuống sông tự tử