Để bảo vệ người yêu, con gái nhẫn tâm đẩy cha ngã từ tầng 3 xuống đất