ĐBQH chỉ rõ những nghề nên làm ở nhà, mỗi tuần chỉ đến cơ quan 1-2 lần