ĐB Quốc hội: Nhiều cháu mới 6 tháng tuổi đã phải đóng tiền xây nghĩa trang