Đau xót chứng kiến cảnh vợ mang thai chết ngay trước mặt do lũ