Đấu súng với cảnh sát, Hoàng tử Saudi Arabia bị bắn chết?