Đánh thuế cà phê, trà, nước ngọt: Người nghèo thiệt