Đánh giá tác động môi trường của nhiệt điện Quảng Trạch I ra sao?