Đang nợ tiền nhiều người, trung úy công an xin thôi việc

18/0,959