Đang lưu thông, một đôi nam nữ bị nước cuốn xuống vực