Đang bị cảnh sát Ý điều tra, trốn qua Việt Nam phạm tội