Dân vây bắt, treo xác chó lên cổ tên trộm ở Thanh Hóa