Dân vây bắt hai con trăn gấm quý hiếm trong ruộng mía rồi nấu cao