Dân tắm biển bị ngứa, nổi dị ứng, Sở TN-MT Đà Nẵng vẫn chưa biết lý do!

13/1,125