Đâm vào giải phân cách, xe Container cháy rụi phần đầu