Đâm chết bạn tình khi đang mây mưa vì sở thích kỳ lạ