Đắk Nông: Toàn tỉnh ước thiệt hại 15 tỷ đồng do ảnh hưởng bão Damrey