Đăk Nông : Hủy gần nửa tấn bom đạn sót lại sau chiến tranh