Đắk Nông: Đề nghị đóng cửa mỏ 8 DN khai thác khoáng sản