Đắk Nông: Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn để mất hơn 4.000 ha rừng trong vòng 7 năm